நிறுவப்படவுள்ள வருமான உளவுப் பிரிவு : வரிசெலுத்துவது கடமையாகும் !

2019 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தின் மூலமாக இலங்கையின் நிதி அமைச்சின் கீழ் வருமான உளவுப் பிரிவு ஒன்று அமைக்கப்படவுள்ளது. அதற்கமைய நாட்டில்…
.