பாதுகாப்பு சாரதி

Ad-id 0000010281

அட்டன் நகரில் வியாபார நிறுவனமொன்றுக்கு 30 – 45 வயதுக்கிடைபட்ட தூர பிரதேசத்திற்கு பயணம் செய்யக்கூடிய சாரதி ஒருவர் தேவை. தகுந்த நல்ல சம்பளம் வழங்கப்படும். 

Categories: , Location: , Published Date: