காணி தேவை

Ad-id 000003396

பாலாவி, தில்லையடி, ரத்மல்யாய பிரதேசத்தில் ஆட்டுப்பண்ணை வளர்ப்பதற்கு 25–30 பேர்ச்சஸ் அளவில் லைசன்சஸ் பெறக்கூடிய வகையில் காணி தேவை.   (Fayyaadh)