அலுவலக வேலை

Ad-id 000006011

முதல் தர காப்புறுதி கம்பனியில் உடனடி பதவி வெற்றிடம் (Team Leaders) தகைமை G.C.E. (A/L) வயது 25 –- 55 . வேறு துறையில் முன்அனுபவம் விரும்பத்தக்கது . கொழும்பை அண்மித்த பட்டதாரிகள் ஓய்வுபெற்றோர். 


Categories: , Location: , Published Date: