வீடு வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000012518

புஞ்சிபொரளையில் சிறிய வீடு வாடகைக்கு தேவை. கேரிக்கல்லூரி கொழும்பு– 8 க்கு அண்மையில் விரும்பத்தக்கது. தரகர் வேண்டாம்.