வீடு தேவை

Ad-id 0000015716

கொள்வனவு செய்ய தேவை. 8–10 பேர்ச்சஸிலான வீடு கொழும்பு 05/06 இல் தேவை. விலை 80–100 மில்லியனுக்கு இடைப்பட்டதாக இருத்தல். உடனடியாக கைக்கு காசு.