அலுவலக வேலை

Ad-id 0000020288

கொழும்பில் உள்ள வங்கிசார் நிறுவனத்தின் நகர் வலயக்கிளைக்கு, விற்பனை நிறைவேற்றுனர்கள் மற்றும் நிர்வாகப் பயிலுனர்களாக ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலாரும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றார்கள். ஒருகிணைப்பளார்