மணமகன் தேவை

Ad-id 0000020315

உயர் படிப்பு , பண்பாடு , முன்னேற்றமான  சிந்தனையுள்ள  அழகிய  நடுத்தர வயது  (Midforties) பெண்மணி  , படித்த  உயர்  பண்பாடுள்ள  அன்பான  (கொழும்பு  வாழ்) வாழ்க்கை  துணையை எதிர்பார்க்கின்றார்  . உயர்படிப்பறிவுள்ள  சிறுகுறைபாடுள்ளவர்களும்  கருத்தில்  கொள்ளப்படுவார்  . சுயாதீனமான  , Email எழுதக்கூடிய  Age 41 –- 49 yrs

Categories: , Location: , Published Date: