பொது வேலை

Ad-id 0000020898

ஜேம் / பிரிண்டிங் /கார்ப்பட் / சவக்காரம் ஆகிய தொழிற்சாலைக்கு வயது (18 – 45) ஆண் / பெண் தேவை. மாதம் 45,000/= மேல் பெற முடியும். உணவு / தங்குமிட வசதி செய்து கொடுக்கப்படும். வரும் நாளிலே வேலை. 

Categories: , Location: , Published Date: