வைத்­தியம்

Ad-id 0000023691

மிக நீண்ட கால­மாக காணப்­படும் முழங்கால் வலி, இடுப்­பு­வலி Sciatica Cervical Spondylisi கழுத்து மற்றும் மற்றும் தோல்­பட்டை, இடுப்­பக்க வலி போன்­ற­வற்­றிற்கு விசேட MOXA சிகிச்சை வழங்­கப்­படும். முதல் தட­வையில் மாற்­றத்தை அறி­யலாம். முன் அனு­மதி அவ­சியம்.