பொது வேலை

Ad-id 0000026186

நவீன மோட்டார் வண்டிகளை பழுதுபார்க்கும் எமது நிறுவனத்திற்கு திறமையான அனுபவமுடைய மோட்டார் மெக்கேனிக் ஒருவர் உடனடியாக தேவை. ப்ரசாத் ஒட்டோ கொலைஷன் ரெபெயர் சென்டர்