பொதுவேலை

Ad-id 0000026739

நாடு பூராகவும் உள்ள எமது நூலகத்துக்கு நூலக பராமரிப்பாளர்கள் தேவை. அனுபவமுள்ளவருக்கு 55000, அனுபவமற்றவர்க்கு 45000 வழங்கப்படும். உணவு, தங்குமிட வசதி உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: