தேவை

Ad-id 0000026850

STOREஇல் தங்கியிருந்து வேலை செய்யக்கூடிய LABOURS ஐந்து பேர் தேவை. சாப்பாடு மற்றும் தங்குமிட வசதியுடன் ஏறக்குறைய மாதம் 75,000/= வரை உழைக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: