பொது வேலை

Ad-id 0000027244

ஜா– எல தனுமனயிலுள்ள பாம்ஷொப் ஒன்றுக்கு ஆண் பணியாளரொருவர் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். சிங்களத்தில் அழைக்கவும்.

Categories: , Location: , Published Date: