பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000028155

எல்­லா­வி­த­மான குளி­ரூட்­டிகள் (Fridge) , சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சி TV, A/C , Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics )ஜூட் பர்­ணாந்து (டிலான் செல்­வராஜ்)