வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028503

மோதர, கொழும்பு 15 சம்பத் வங்கிக்கு முன்பாகவுள்ள வீடு விற்பனைக்கு. (தரகர்கள் வேண்டாம்) பரிசீலனைக்கு (ஞாயிறு மற்றும் பிரபல விடுமுறை நாட்களில் காலை 8.30 முதல் 11 மணி வரை)