கல்வி

Ad-id 0000028734

வெள்ளவத்தையில் IELTS, A1, ENGLISH, SINHALA, FRENCH, DUTCH, DEUTSCH, KOREAN, நேரடி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். பூரண சுகாதார முறையுடன் கற்றல், கற்பித்தல் நடைபெறுகின்றன.