கல்வி

Ad-id 0000028737

(தரம் 6 – 11) தமிழ், வரலாறு, சைவநெறி, புவியியல், குடியியற்கல்வி, தொடர்பாடலும் ஊடகவியற்கற்கையும், தமிழ் இலக்கியநயம், முயற்சியாண்மைக் கல்வி – வகுப்புக்கள்! . தெளிவாகக் கற்பிக்கப்படும். PastPaper பயிற்சியளிக்கப்படும். “A” சித்தி உறுதி!.

Categories: , Location: , Published Date: