சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000028889

கொழும்பு பங்களா ஒன்றின் தங்கி வேலை செய்யகூடிய நம்பிக்கையான 30க்கும் 55 க்கும் வயதுக்கிடைப்பட்ட வீட்டுபணிப்பெண் உடனடியாக தேவை. சம்பளம் பேசிதீர்மானிக்கலாம்