கல்வி

Ad-id 0000028910

A/L 2024, A/L 2023 பொருளியல், 20 வருடகால கற்பித்தல் அனுபவமுள்ள பொருளியலில் முதுமாணிப்பட்டம் மற்றும் கல்வி முதுமாணிப்பட்டம் பெற்ற அரசாங்க பாடசாலை ஆசிரியரின் தனிப்பட்ட, குழு வகுப்புகளுக்கு.

Categories: , Location: , Published Date: