சேவை

Ad-id 0000029010

கடந்த 20 வருடகாலமாக அனுபவமுள்ள கொழும்பில் எமது கிளைகளினூடாக அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடன் பெறலாம். House maids,cleaners , Baby sitters, male / female attendants, male / female cooks, Drivers, Gardeners, Couples, House boys / girls, Sales man / Girls, Boys / Girls for Company or Garments. Daily Comer ( 8 Am –- 5 Pm) .இவ்வனைவரையும் ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 (Four) பேர் Replacements ஆக பெற்றுக்கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம்.