வாடகைக்கு

Ad-id 0000029045

கொழும்பு – 13, Wasala Road,(Blomendhal Road) அருகே இல 230 இல் Groceries Shop (பலசரக்கு கடை), Pharmacy (மருந்தகம்) or Ladies Tailoring Shop (பெண்களின் ஆடைகள் தைக்கும் நிலையம்) போன்ற தேவைகளுக்கு உகந்த சகல வசதிகளுடன் வியாபார தளம் வாடகைக்கு உண்டு. மாத வாடகை 30,000/=.