பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000029158

கொழும்பில் இயங்கி வரும் பிரபல Hardware நிறுவனமொன்றின் களஞ்சியசாலைக்கு Stores Assistants (ஆண்கள் ) தேவைப்படுகின்றனர். வயதெல்லை 18 – -30 வரை உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் வரவும்.