வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029236

புத்தளம் மதுரங்குளியில் பிரதேச சபைக்கு முன்பாகவுள்ள 20 perch காணி விற்பனைக்குண்டு. 1 Perch 4 இலட்சம் வியாபாரத்திற்கு உகந்தது.