அலுவலக வேலை

Ad-id 0000029354

கொழும்பு – 13ல் இயங்கும் நிறுவனமொன்றுக்கு Driving License வைத்திருக்கும் 25 வயதிற்குட்பட்ட Office Boy தேவை. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.