வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029389

கம்பளை கெலிலுயாவில் 4 Room, Fully Tile. சுற்றி மதில் கட்டப்ட்ட 11 ½ Perch சகல வசதிகளுடனும் சிலப் போடப்பட்ட வீடு விற்பனைக்கு உண்டு.