தேவை

Ad-id 0000029395

கொழும்பை அண்மித்த பகுதியில் அமைந்துள்ள சலூன் ஒன்றிற்கு சலூனை நிர்வாகம் செய்துகொண்டே தொழில்புரியும் ஆண் ஒருவர் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: