பொது வேலை

Ad-id 0000029464

கட்டிட நிர்மாண பணிக்காக ஆட்கள் தேவை. உயர்ந்த சம்பளத்துடன் தங்கும் இடம் வசதி உண்டு. மேசன்மார், உதவியாளர், பெயிண்டர், கார்பெண்டர், பிளம்பர், ரிஃஜ்ர் செய்ய தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அழைக்கவும் .

Categories: , Location: , Published Date: