வீடுவிற்பனைக்கு

Ad-id 0000029623

ஹெந்தளையில் (Hendala) 20 பேர்ச்சஸ்காணிமற்றும்வீடுவிற்பனைக்குஉண்டு. வாகனம்தரிப்பிடம்உண்டு. விலை 45 மில்லியன்.