சேவை

Ad-id 0000029719

கடந்த 20 வருடகாலமாக அனுபவமுள்ள கொழும்பில் எம்கிளைகளினூடாக அனைத்துவிதமான வேலையாட்களையும் உடன்பெறலாம். House maids, Cleaners, Babysitters, Male / Female Attendants, Male / Female Cooks, Drivers, Gardeners Couples House Boy / Girls, Sales Man / Girls , Boys / Girls – Garment / Company, Daily Comer ( 8 am – 5 pm) ஒருவருட உத்தரவாதத்துடன் 4 (Four) பேர் Replacement முறையில் பெறலாம். அரசஅங்கீகாரமுடைய ஒரேநிறுவனம்.