காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029745

தெஹிவளை அத்ஹிடிய ஹர்மானிஸ் வீதியில் 10 Perches காணி விற்பனைக்குண்டு. ஒரு பேர்ச்சஸ். 25 இலட்சம். தரகர் வேண்டாம்.