வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029746

தெஹிவளை அத்ஹிடிய பெரகும் மாவத்தையில் 6 Perches காணி விற்பனைக்குண்டு. விலை ஒரு பேர்சஸ் 29.5 இலட்சம். தரகர் வேண்டாம்.