வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029917

உடனடி விற்பனைக்கு. இல:162/169, மாதம்பிட்டிய வீதி. கொழும்பு – 15. மாடிவீடு உண்டு. விற்பனை விலை பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது.