மணமகள் தேவை

Ad-id 0000029952

யாழ். இந்து வெள்ளாளர் 1986ஆம் ஆண்டு பிறந்த சொந்தமாக பிஸ்னஸ் புரியும் மணமகனுக்கு நற்பண்புள்ள தமிழ் கலசாரத்தை பின்பற்ற கூடிய மணமகள் தேவை. வெளிநாட்டு பிரஜா உரிமை உள்ள மணமகள் விரும்பத்தக்கது. Whatsapp க்கு தொடர்பு கொள்ளளவும். தரகர் தேவையில்லை.