வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000030002

சாவகச்சேரி நுணுவில் மத்தியில் (A 9) வீதியிலிருந்து 100m தூரத்தில் வைரவர் கோவிலுக்கு அண்மையில் 3 பரப்பு காணி விற்பனைக்குண்டு.