வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000030004

இல.204 சேதவத்தை ரோட் சேதவத்த வெல்லம்பிட்டியாவில் அமைந்துள்ள 6.75 பேர்ச்சஸ் பரப்பளவுள்ள வீதிக்கு முகப்பாக உள்ள வீடு விற்பனைக்கு விலை 3 கோடியே.50 லட்சம் பேசி தீர்மானிக்கலாம்