வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000030006

சாவகச்சேரி வலயக்கல்வி அலுவலகத்துக்கு அருகாமையில் எட்டுப்பரப்புக் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. காணியின் இருபுறமும் வழியுண்டு.