கல்வி

Ad-id 0000030220

கொழும்பில் A/L 2023, 2024 மாணவர்களுக்கான Combined Maths and Physics Classes வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். முதல் இரு வகுப்புக்களுக்கும் எவ்வித கட்டணமும் தேவையில்லை. கற்பிக்கும் முறை பயனுள்ளதாக இருக்கும் பட்சத்தில் தொடரலாம். Tamil Medium Only. 0772318534. மேலும் Grade 8– 11 வரையான மாணவர்களுக்கான Maths , ICT வகுப்புக்களும் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: