வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030300

கந்தானை நகருக்கு அண்மித்தாக படகம கப்புவகாரயில் 22 பேர்ச் சதுர வடிவக் காணி விற்பனைக்கு உண்டு. ஒரு பேர்ச் 5.25 இலட்சம்