பொது வேலை

Ad-id 0000030359

கொழும்பு 11 முதலாம் குறுக்குத்தெரு 88 1/12, என்ற முகவரியில் உள்ள அனுர இலக்ரிகல் நிறுவனத்திற்கு 18 – 30 வயதுக்கு இடைப்பட்ட பெண் ஊழியர்கள் தேவை.