பொதுவேலை

Ad-id 0000030361

கொழும்பு 12 ல் ஆமர் வீதிக்கு அருகாமையில் பிரபலமான நீர்பாசன உபகரணங்கள் விநியோகிக்கப்படும் . நிறுவனத்துக்கு CCTV Reparing & Maintenance அனுபவமுள்ளவர்கள் தேவை. கொழும்பை அண்மித்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது.