அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000030364

கொழும்பு 12 Hardware வ நிறுவனம் ஒன்றிற்கு O/L, A/L படித்த கணணி அறிவுள்ள பெண்கள் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்