விற்பனையாளர்

Ad-id 0000030381

அனுபவம் உள்ள / அனுபவமற்ற பெண் விற்பனையாளர்கள் உடனடியாக தேவை. O/L படித்தவர்கள் சிறப்பு மட்டகளப்பு நகரிற்கு அருகில் வசிப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்படும். வேலை நேரம் 8.30 – 7.00 சம்பளம் 30,000.00