சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000030452

கொழும்பு –10 முஸ்லிம் வீடொன்றில் தங்கியிருந்து வீட்டு வேலை செய்வதற்கு வயது 40 இற்கும் 50 இற்கும் இடைப்பட்ட பொறுப்புக்கள் அற்ற ஒரு பணிப்பெண் தேவை.