பாதுகாப்பு சாரதி தேவை

Ad-id 0000030455

40-55 வயதிற்குட்பட்ட நன்கு பாதைகள் பரீட்சையமான வாகன சாரதி வீட்டு வேலைக்கு தேவை.colombo-15 வசிக்கும் சாரதிகள் விரும்பத்தக்கது.