திருமணசேவை

Ad-id 0000030459

“வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் ”மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருமணசேவையில் பல்லாயிரக்காண யாழ்ப்பாண ஜாதகங்களுடன் இந்திய வம்சாவளி இந்துக்கள் , கிறிஸ்தவர்கள் , உள்நாட்டு,வெளிநாட்டு வரன்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். கொழும்பை தலைமையகமாகவும் யாழ்ப்பாணம் , வெளிநாடுகளில் தொடர்பாளர்களையும் கொண்டு இயங்குகிறது.