பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030465

Radio – DVD போன்ற இலக்ரோனிக் உபகரணங்கள் பழுதுபார்ப்பதில் அனுபவமுள்ள Technician தேவை.