வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030520

களனி விகாரைக்கு அருகில் 17.5 பேர்ச் காணியுடனான வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. விலை 200/= இலட்சம்