வாடகை

Ad-id 0000030544

தெஹிவளை வன்வட் பிளேசில் (Dehiwala Vendered Palce) 2 Room, Hall பென்றி சமையலறையுடன் கூடிய வீடு வாடகைக்கு உண்டு.