வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030557

எலக்கந்தை 48p ரோட் பளேஸ் வீட்டுடனான காணி வியாபாரத்திற்கு உகந்தது. உஸ்எடகெலியாவ 72P காணி கெளனிய 49P ஸ்டோர்ஸ் 7000sqft உஸ்எடகெலியாவ 390p காணி கெரவலபிட்டிய அதிவேகபாதைக்க அருகில் 180P காணி 1P = 2LK